Tłucznie 90 250

Tłucznie 90-250

Materiał ziarnisty uzyskany w wyniki procesu mechanicznej przeróbki surowca naturalnego, dolomitu dewońskiego, barwy szarej i ciemnoszarej, który po przełamie jest drobnokrystaliczny, ostrokrawędzisty o teksturze zbitej. Ziarna słabo reagują z HCl.

ZASTOSOWANIE:   
Kruszywo grube stosowane w budownictwie hydrotechnicznym i innych  obiektach budowlanych

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT:
Materiał winien być przechowywany w czystych magazynach lub zasobnikach oraz na placach składowych pod warunkiem zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i wymieszaniem z innymi materiałami. Okres przydatności do stosowania bezterminowo – przy przestrzeganiu warunków przechowywania. Materiał można przewozić każdym krytym środkiem transportu, który powinien być czysty, szczelny zabezpieczający przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Parametr/właściwość

Parametr/właściwość

Wymiar ziarn [mm]
90/250 mm
Gęstość ziarn - ρ
2,69÷2,79 Mg/m3
Nasiąkliwość [%]
2,5 %
Mrozoodporność [%]
1,8 %
Odporność na rozdrabnianie - LA [%]
LA 25,4 %