Grypsy 2-8

Grysy 2-8

OPIS WYROBU:
Materiał ziarnisty uzyskany w wyniki procesu mechanicznej przeróbki surowca naturalnego, dolomitu dewońskiego, barwy szarej i ciemnoszarej, który po przełamie jest drobnokrystaliczny, ostrokrawędzisty o teksturze zbitej. Ziarna słabo reagują z HCl.

ZASTOSOWANIE:
Kruszywo może by stosowane do produkcji betonu jak również do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT:
Materiał winien być przechowywany w czystych magazynach lub zasobnikach oraz na placach składowych pod warunkiem zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i wymieszaniem z innymi materiałami. Okres przydatności do stosowania bezterminowo – przy przestrzeganiu warunków przechowywania. Materiał można przewozić każdym krytym środkiem transportu, który powinien być czysty, szczelny zabezpieczający przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Parametr/właściwość

Parametr/właściwość