31,5 - 35

31,5-35

Materiał ziarnisty uzyskany w wyniki procesu mechanicznej przeróbki surowca naturalnego, dolomitu dewońskiego, barwy szarej i ciemnoszarej, który po przełamie jest drobnokrystaliczny, ostrokrawędzisty o teksturze zbitej. Ziarna słabo reagują z HCl.

Zastosowanie

Kruszywo przeznaczone na podbudowę wykonaną metodą stabilizacji mechanicznej, górna warstwa zasadnicza.

Dokumenty odniesienia

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

Przechowywanie i transport

Materiał winien być przechowywany w czystych magazynach lub zasobnikach oraz na placach składowych pod warunkiem zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i wymieszaniem z innymi materiałami. Okres przydatności do stosowania bezterminowo – przy przestrzeganiu warunków przechowywania. Materiał można przewozić każdym krytym środkiem transportu, który powinien być czysty, szczelny zabezpieczający przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Parametr/właściwość

Parametr/właściwość

Wymiar ziarn [mm]
0/31,5
Ziarna poniżej 0,075 mm
7
Ziarna nieforemnych [%]
20
Nadziarno [%]
maks. 5
Nasiąkliwość [%]
2
Mrozoodporność [%]
3
Odporność na rozdrabnianie - LA [%]
27
Odporność na rozdrabnianie – LA [%] (1/5 liczby obrotów)
20
Wskaźnik piaskowy po Proctorze
36
Wskaźnik nośności Is≥1,03
130